Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving heffing

Primaire begroting 2022

Begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2023

Rioolheffing

6.726

6.726

7.051

Leges titel 1

719

719

783

Leges titel 2

1.628

1.547

1.428

Leges titel 3

37

37

39

Onroerendezaakbelastingen

12.642

12.642

13.559

Forensenbelasting/ toeristenbelasting

1.496

1.496

1.687

Afvalstoffenheffing

6.484

6.484

6.282

Begraafplaatsen

958

958

1.069

Marktgelden

56

56

60

Hondenbelasting

405

377

404

Totaal

31.151

31.042

32.362

De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) verzorgt de heffing en inning van de heffingen voor de gemeente, met uitzondering van de leges die vallen onder titel 1 van de Legesverordening (bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken). In de volgende paragrafen zijn de voorlopige tarieven opgenomen.

De definitieve tarieven worden via de verordeningen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Belastingen

In deze begroting onderscheidt de gemeente de volgende belastingen: Onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting.  
Voor de belastingen, hanteert de gemeente de geharmoniseerde consumenten prijsindex (HICP) die bij de Kadernota is vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56