Algemeen

Inleiding

Na de verkiezingen in maart 2022 is een nieuwe raad en in mei 2022 een nieuw college gestart. Met een frisse blik en een nieuwe focus gaan zij de komende vier jaar aan de slag voor de Utrechtse Heuvelrug. Voor u ligt de eerste, beleidsarme begroting 2023-2026. Dat is een begroting met voornamelijk wettelijke taken en beleid dat al eerder door de vorige raad of college is vastgelegd. Het college biedt gelijktijdig met deze beleidsarme begroting het uitvoeringsprogramma aan. Hierin zijn de ambities uit het raadsprogramma vertaald naar concrete acties voor de komende jaren en nieuwe accenten gelegd waarop het college zich de komende vier jaar gaat richten.

Opeenstapeling van crises
Door mondiale en nationale ontwikkelingen staat ons een aantal grote uitdagingen te wachten. De ongekende inflatie en hoge energieprijzen zijn zorgwekkend en raken al onze inwoners, ondernemers, organisaties en ook onze medewerkers. We blijven inzetten op energiebesparende maatregelen zoals ‘zon op dak’ en de energietransitie. Ook zetten we in op het verduurzamen van woningen en gebouwen en werken we samen met energieambassadeurs. Op die manier ondersteunen we inwoners en bedrijven bij het nemen van maatregelen en willen we de verduurzaming versnellen. De stikstofproblematiek en transitie naar duurzame landbouw gaan gepaard met ingrijpende keuzes. De stikstofproblematiek heeft ook z’n weerslag op agrariërs in onze gemeente. En hoewel de gemeente hier geen leidende rol in heeft, hebben we oog voor de zorgen die dat met zich meebrengt en staan hen bij bij de uitvoering van provinciaal- en rijksbeleid.

Deze nieuwe uitdagingen komen bovenop de opgaves die er al lagen: de opvang van asielzoekers en de vluchtelingen uit Oekraïne, het herstelplan valwind, de nasleep van corona, de invoering van de omgevingswet en de woningbouwopgave.  Vanwege de zeer krappe arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger geschikt personeel te vinden. Dit zet de gemeentelijke dienstverlening onder druk alsook de aanpak van de opgaves die er liggen.

De hoeveelheid opgaves en de snelheid waarmee de verscheidende crises op de maatschappij afkomen, zorgen voor een samenleving waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nieuwe onzekerheden ervaren: kan ik mijn energierekening nog wel betalen? Bereken ik extra kosten door aan de klanten? Moeten we de contributie verhogen

Stabiel en wendbaar
In deze onzekere tijden wil de gemeente een stabiele factor en betrouwbare partner zijn. Omdat de toekomst ongewis is en er vele uitdagingen op ons afkomen, wil het bestuur flexibel en wendbaar zijn om tijdig in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen. De organisatie moet snel kunnen schakelen wanneer de situatie daar omvraagt. Wendbaar kunnen zijn, geldt ook voor de financiën. Dat betekent dat we niet alles vastleggen en behoedzaam omgaan met de beschikbare middelen.

Het komend jaar zal onder meer de omgevingsvisie en een nieuwe woonvisie worden vastgesteld. Er wordt een beslissing genomen over de toekomst van de Landelijke Eenheid Politie in Driebergen, werken we verder aan het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) en er wordt een knoop doorgehakt over het project Doe Maarn Mee en ook Allemanswaard staat op de agenda. Dit is een greep uit de vele activiteiten waar de gemeente aan werkt.

Een onzekere factor waar we voorlopig mee geconfronteerd blijven is COVID-19. Ook hier willen we als bestuur snel op kunnen inspringen en we gaan in ieder geval plannen maken om adequaat te reageren mocht COVID-19 weer prominent worden. Daarnaast verwachten we meer inzicht te krijgen in de omvang van de boeggolf, dus de uitgestelde en de benodigde zorg als gevolg van corona.

Beleidsarme begroting en uitvoeringsprogramma
De begroting 2023-2026 is – in navolging van de kadernota – beleidsarm opgesteld zodat de ambities en opgaven uit het raadsprogramma apart konden worden uitgewerkt. Deze worden aan de raad gepresenteerd in het uitvoeringsprogramma. De begroting is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld in verschillende programma’s. Per programma worden drie vragen beantwoord:

Wat willen we bereiken? Wat is de doelstelling/ wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten;

  1. Wat gaan we daarvoor doen? Hoe gaan we die effecten bereiken;
  2. Wat gaat dit kosten? Wat is de raming van baten en lasten.
Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56