Programma's

08. Lokaal ondernemerschap

Wat zijn de ontwikkelingen?

De ondernemers in de gemeente hebben moeilijke jaren achter de rug, maar het herstel is ingezet. De gemeente kijkt specifieker naar waar wij ondernemers gezamenlijk kunnen helpen beschikbare kennis en kunde in te zetten voor verbetering . Duurzaamheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Met de ervaring van de afgelopen twee jaren wil de gemeente lokaal inkopen blijven stimuleren en ketens verkorten.

Versterking vitaliteit dorpscentra
De grootste uitdaging blijft het vitaal houden en versterken van de dorpskernen. De gemeente gaat verder uitvoering geven aan de inspanning om gemeente, ondernemers en pandeigenaren beter te laten samenwerken om tot gewenste vitale dorpscentra te komen. Uiteraard participeren de inwoners hierin ook. Dit proces wordt volledig gesubsidieerd door de provincie Utrecht, maar uitvoeringskosten zijn wel voor rekening van de gemeente en mogelijk de Bedrijven Investering Zones (BIZ).

Evaluatie marktverordening en marktgelden, standplaatsenbeleid
Na de totstandkoming van de nieuwe marktverordening evalueert de gemeente vanaf het begin de uitwerking, met name ook het inrichtingsplan. Het uiteindelijke doel is de markt aantrekkelijk te houden als aanvulling op het voorzieningenniveau voor de inwoners.

Horecabeleid
De gemeente start met het opstellen van horecabeleid dat duidelijk de mogelijkheden en voorwaarden voor horeca presenteert. Het horecabeleid moet goed afgestemd worden met bewoners, winkeliers en horeca en zorgen voor een verlevendiging van de dorpscentra. De dorpscentra krijgen steeds meer een ontmoetingsfunctie die het verminderde winkelaanbod compenseert, tegelijk mag dit geen ongewenste druk op de leefbaarheid geven.

Ondernemersevent
Er wordt gekeken in hoeverre er vorm wordt gegeven aan netwerk/ondernemersevents, zoals de Ondernemer van het Jaar-verkiezing. De organisatie van dit evenement komt meer en meer bij de ondernemers zelf te liggen.

Regio en U10/U16
Binnen de U10/U16 pakt de gemeente alle maatschappelijke opgaven op die gemeentegrens overstijgend zijn. Binnen het samenwerkingsverband werken wij ook in 2023 door met Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en andere zaken die bijdragen aan een sterke regio waarin de gemeente is vertegenwoordigd. Op kleinere schaal zoekt de gemeente de samenwerking op met buurgemeentes Wijk bij Duurstede, Zeist en De Bilt. Ook verruimt zij haar blik oostwaarts, waar afstemming met Rheden, Veenendaal en Woudenberg op economisch gebied, zoals in het aanbod in werklocaties, grote voordelen biedt.

Gastvrijheid
Op het gebied van gastvrijheid ligt de nadruk op het verbeteren van kwaliteit om daarmee de natuur- en cultuurminnende recreant te ontvangen. Inzet is niet zozeer meer bezoekers, maar juist meer bestedingen per bezoeker en bezoekers die passen bij de uitstraling van onze gemeente. De gemeente werkt intensief samen met de toeristisch recreatieve sector, onder andere Koninklijke Horeca Nederland, HISWA-RECRON, verblijfsrecreatie, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei (RBT) en de Provincie Utrecht. Leidend is Agenda bestemming Heuvelrug 2022-2025 en gezamenlijk werken aan een perspectief voor duurzaam toerisme: een vitale gastvrijheidseconomie die bijdraagt aan voorzieningen en sociale cohesie in de dorpen en die oog heeft voor het koesteren van de kwetsbare kwaliteiten van natuur, cultuur en erfgoed.

Speerpunt is de vitalisering van de recreatieterreinen. Een omvangrijk traject waarin de gemeente ook via verschillende projecten met provincie en regiogemeenten werkt aan vitale recreatieterreinen. Thema’s als (brand)veiligheid, permanente bewoning en duurzaamheid worden hierin meegenomen.

Pilot vitale verblijfsrecreatie
In samenwerking met de provincie continueren we de pilot(s) waarbij we ervaring opdoen hoe we met recreatieterreinen kunnen anticiperen op de veranderende vraag in het toerisme.

Handhaving permanente bewoning vakantieparken
De gemeente vervolgt de handhaving van het niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven op de vakantieparken.

Wandelroutes en paden
De afgelopen jaren is in Nederland het aantal wandelnetwerken op basis van knooppunten toegenomen. Inzet is een dekkend wandelroutenetwerk binnen de provincie Utrecht. Het netwerk in het Kromme Rijngebied is al in gebruik en in 2023 gaat de gemeente aan de slag met de realisatie van het wandelnetwerk in Utrecht Oost (Nationaal Park UH). De wandelroutes hebben vooral lokale en regionale gebruikers en zijn een middel om de recreatiedruk te spreiden.

Innovatietafel Toerisme
De gemeente maakt in 2023 ook weer gebruik van de kennis en expertise van de Innovatietafel Toerisme. Dit is een strategisch overleg tussen overheden en het toeristisch bedrijfsleven, de achterban van het RBT. Doel is het stimuleren van economische en toeristische ontwikkeling van de regio.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

863

0,6 %

Baten

215

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56