Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

Voor het realiseren van de programma’s uit de programmabegroting is goede bedrijfsvoering nodig. De gemeente ontwikkelt de bedrijfsvoering continu door, zodat deze te allen tijde past bij een moderne netwerkorganisatie. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering voor zover deze nog niet in andere programma’s benoemd zijn.

De beleidsvoornemens voor participatie en communicatie vindt u in programma 1. Facilitaire beleidsvoornemens en de ontwikkeling van zaakgericht werken staan beschreven in programma 3 en die voor informatisering en informatiebeveiliging vind u in de paragraaf Informatievoorziening. Deze paragraaf bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van organisatie en personeel.

De COVID-19-crisis ligt nog niet geheel achter ons, maar 2022 heeft laten zien dat we onze werkzaamheden weer grotendeels kunnen oppakken. Niet als ‘vanouds’ want de crisis heeft ons ook het inzicht gegeven dat werkzaamheden anders georganiseerd kunnen worden en medewerkers het gedeeltelijk thuiswerken waarderen. We hebben onze huisvesting hierop aangepast en werken dankzij de digitale mogelijkheden steeds vaker tijd en plaats onafhankelijk, thuis, op kantoor of ergens in de gemeente. Het leveren van goede dienstverlening blijft hierbij centraal staan.

Gelijktijdig stelt deze nieuwe situatie ons voor nieuwe uitdagingen vanwege grote tekorten op de arbeidsmarkt, toenemende zorgen over de inkomensposities van inwoners door stijging van de kosten voor het levensonderhoud en toenemende inflatie. Een arbeidsmarkt die gekenmerkt wordt door schaarste en te weinig beschikbare gekwalificeerde mensen.

Door de grote veranderingen van de afgelopen jaren zijn we alerter en scherper geworden in het ontdekken van aankomende vraagstukken en het bedenken van strategieën en antwoorden. Met als doel het continueren van onze dienstverlening op een kwalitatief goed niveau en het realiseren van opgaven vanuit de raad.

In dit alles spelen onze medewerkers een cruciale rol. Een rol om het verschil te maken, de verbinding met de inwoners en elkaar te zoeken. We vragen daarbij  veel van die medewerker om wendbaar en scherp te blijven werken van uit onze missie en visie.

Daarom willen we onze medewerkers maximaal faciliteren en stimuleren om zich te blijven ontwikkelen. Om in verbinding te blijven met onze organisatie, elkaar en met de inwoners en het bestuur.

De paragraaf bedrijfsvoering 2023 gaat in op hoe we als organisatie inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij, de lokale samenleving en op de arbeidsmarkt.

(Bedragen x € 1.000)

Overheadkosten

Begroting 2023

Begroting 2023

na correctie voor vacatureruimte en inhuur

Totale begrote Personeelskosten

25.607

25.607

Af: verwachte niet bestede personeelskosten a.g.v. vacatures

-4.500

Subtotaal A: Begrote Personeelskosten – overhead na verrekening vacatures

25.607

21.107

Begrote Inhuurkosten

808

808

Verwachte Inhuurkosten

4.500

Subtotaal B: Begrote Inhuurkosten

808

5.308

Totaal (A+B) Personeelskosten en inhuurkosten – overhead

26.415

26.415

(Bedragen x € 1.000)

Overheadkosten

Begroting 2023

Begroting 2023

na correctie voor vacatureruimte en inhuur

Begrote Personeelskosten – overhead exclusief inhuurkosten

12.281

12.281

Af: verwachte niet bestede personeelskosten overhead a.g.v. vacatures

-1.400

Subtotaal A: Begrote Personeelskosten – overhead na verrekening vacatures

12.281

10.881

Begrote Inhuurkosten – overhead

99

99

Verwachte Inhuurkosten – overhead

1.400

Subtotaal B: Begrote Inhuurkosten – overhead

99

1.499

Totaal (A+B) Personeelskosten en inhuurkosten – overhead

12.380

12.380

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56