Financiële begroting

EMU-saldo

Bedragen x € 1.000

EMU-saldo

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

8.857

2.779

5.024

3.947

-1.975

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

11.482

8.859

3.516

418

-254

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

-122

-420

-558

-747

-694

4.

(-)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-2.144

-4.190

1.792

1.399

-3.442

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-603

-2.310

-843

1.382

1.027

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56