Financiële begroting

Geraamde incidentele baten en lasten

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van structureel en reëel evenwicht is het belangrijk inzicht te hebben in welke baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. De algemene richtlijn bij het onderscheid tussen incidenteel en structureel is dat er sprake is van een incidenteel budget wanneer dit gedurende maximaal drie jaar beschikbaar wordt gesteld. In het hiervoor gepresenteerde totaaloverzicht van baten en lasten zijn zowel de structurele als de incidentele posten opgenomen. Onderstaand overzicht geeft alleen de incidentele baten en lasten weer die in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn opgenomen.

(Bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten

1

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

8

8

0

0

3

Dienstverlening

0

0

0

0

4

Omgevingskwaliteit

175

150

0

0

5

Zorg en ondersteuning

0

0

0

0

6

Sociale basis

797

250

485

250

7

Duurzaamheid

0

0

0

0

8

Lokaal ondernemerschap

0

0

0

0

9

Openbaar groen, water en infra

0

0

0

0

10

Grondzaken en vastgoed

6.330

1.089

1.413

31

11

Alg Dekkingsmiddelen

0

0

0

0

12

Overhead

38

39

0

0

13

VPB

0

0

0

0

14

Onvoorzien

0

0

0

0

Totaal incidentele lasten

7.348

1.536

1.898

281

Baten

Incidentele baten

1

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

3

Dienstverlening

0

0

0

0

4

Omgevingskwaliteit

0

0

0

0

5

Zorg en ondersteuning

0

0

0

0

6

Sociale basis

394

0

0

0

7

Duurzaamheid

0

0

0

0

8

Lokaal ondernemerschap

0

0

0

0

9

Openbaar groen, water en infra

0

0

0

0

10

Grondzaken en vastgoed

6.976

2.803

1.399

0

11

Alg Dekkingsmiddelen

15

8

0

11

12

Overhead

0

0

0

0

13

VPB

0

0

0

0

14

Onvoorzien

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

7.385

2.811

1.399

11

Saldo incidentele lasten en baten

37

1.274

-499

-270

Progr

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Waarvan verrekend met reserves

Onttrekkingen

4

Reserve woonkwaliteit

0

0

0

0

4

Reserve Allemanswaard

0

0

0

0

4

Reserve boomveiligheid

25

0

0

0

10

Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’

13

13

14

31

10

Algemene reserve

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

38

13

14

31

Toevoegingen

4

Reserve woonkwaliteit

0

0

0

0

10

Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’

0

0

0

0

10

Algemene reserve

709

1.777

0

0

Totaal toevoegingen

709

1.777

0

0

Saldo verrekening met reserves

671

1.763

-14

-31

Netto incidentele lasten en baten

634

489

485

239

Onderstaand volgt een toelichting op de belangrijkste incidentele posten per programma als de waarde daarvan groter is dan € 100.000.

Lasten

Programma 4 Ruimte, cultuurhistorische monumenten en natuur
-
In de kadernota 2022 is aangegeven dat de implementatie van de Omgevingswet hogere lasten met zich meebrengt. Door de gekozen implementatiestrategie voorzien we voor de jaren 2022 tot en met 2024 meer kosten ten behoeve van de implementatie (ca. € 150.000) dan in 2021 geraamd. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het uitwerken van het Omgevingsplan en het werken met Omgevingsprogramma’s eerder als PM waren opgenomen. Ook voor het implementeren en vervolgens verbeteren van de (nieuwe) Omgevingswetprocessen waren geen kosten geraamd.

- Een incidentele bedragen van € 25.000 in 2023 is voor de uitvoering van de overeenkomst boomveiligheid. In de overeenkomst over ‘overdracht overeenkomsten grondeigenaren en opdracht boomveiligheid pakket routes, paden en groen toezicht’ is afgesproken dat het Nationaal Park in opdracht van het voormalige recreatieschap UHVK-deelnemers boomcontroles en daaruit voortvloeiende maatregelen uitvoert.

Programma 6 Sociale Basis
- Een budget van € 250.000 voor financiering van tijdelijke huisvesting of sloopkosten van oude opstallen, voortkomend uit het vastgestelde Integraal HuisvestingsPlan (IHP), de langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting.

- Een budget Nationaal Programma Onderwijs van € 394.000. Dit is een specifieke uitkering van het rijk die besteed moet worden aan het doel waarvoor de middelen beschikbaar zijn gesteld. Gaat om een te maken inhaalslag daar waar achterstanden zijn ontstaan in het onderwijs vanwege corona. Zie bij baten de ontvangen uitkering van het rijk.

- Een budget van € 152.000 in 2023 en een budget van € 235.000 in 2025 voor (incidentele) mutaties op boekwaarde voortvloeiend uit het vastgestelde Integraal HuisvestingsPlan, zoals versnelde afschrijvingen.

Programma 10 Grondzaken en vastgoed

-
De actualisatie van de grondexploitaties zoals deze is vastgesteld bij de jaarrekening 2020 is verwerkt in de begroting 2022.

Baten
Programma 6 Sociale Basis
- Een toegekende specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs voor € 394.000. Zie toelichting bij lasten onder programma 7.

Programma 10 Grondzaken en vastgoed

- De actualisatie van de grondexploitaties zoals deze is vastgesteld bij de jaarrekening 2020 is verwerkt in de begroting 2022.

Voor het bepalen van het structurele begrotingssaldo is het ook van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In onderstaand overzicht zijn de structurele reservemutaties geduid.

Structurele reserve mutaties

(Bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Onttrekkingen

10

Reserve onderhoud gebouwen

54

54

54

54

Totaal onttrekkingen

54

54

54

54

Toevoegingen

10

Reserve onderhoud gebouwen

76

76

76

76

10

Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’

77

77

77

77

Totaal toevoegingen

153

153

153

153

Saldo structurele reservemutaties

99

99

99

99

Bedragen > € 50.000 worden hierna toegelicht:

  • Onttrekkingen


Reserve onderhoud gebouwen
De omvang van de reserve is deels nog onbekend vanwege het ontbreken van actuele onderhoudsplannen. Na de vaststelling van de visie op vastgoed, zal duidelijk worden welke objecten wij in beheer blijven houden, waarna er per object een onderhoudsplan wordt opgesteld.

  • Toevoegingen


Reserve onderhoud gebouwen
De omvang van de reserve is deels nog onbekend vanwege het ontbreken van actuele onderhoudsplannen. Na de vaststelling van de visie op vastgoed, zal duidelijk worden welke objecten wij in beheer blijven houden, waarna er per object een onderhoudsplan wordt opgesteld.

Reserve revolverend fonds Energieneutraal
De reserve revolverend fonds Energieneutraal heeft als doel om de realisatie van toekomstige duurzaamheidsinvesteringen financieel te kunnen dekken. De ambities om in 2035 klimaatneutraal te zijn vormen hiervoor de basis. De opbouw van de reserve is gevoed uit de eenmalige besparingen op eenmalige (exploitatie-)lasten en kapitaallasten.

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56