Programma's

02. Veiligheid en Handhaving

Wat zijn de ontwikkelingen?

De gemeente is een mooie, fijne en veilige omgeving om in te leven en werken. De uitdaging is om dit te borgen en, waar mogelijk, te verbeteren. Het uitgangspunt is dat eenieder zich veilig voelt. Dat vraagt om blijvende toewijding, aandacht en creativiteit.

De gemeente werkt sinds 2019 structureel samen met de gemeenten Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. Het vierjarig Integraal Veiligheidsplan (IVP) vormt de basis voor een structurele aanpak op gezamenlijke veiligheidsprioriteiten. De regionale samenwerking vergroot de doeltreffendheid en mogelijkheden ten aanzien van (politie)capaciteit. Ondanks de structurele gemeentegrensoverschrijdende samenwerking is en blijft lokaal maatwerk noodzakelijk. Dit krijgt vorm in een tweejaarlijks Uitvoeringsprogramma IVP waarin de lokale werkwijze en doelstellingen geformuleerd worden.  

Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026
De gemeente biedt in het eerste kwartaal van 2023 een Integraal Veiligheidsplan aan voor de periode 2023 – 2026. Het IVP vormt het startpunt en fundament voor een nieuw vierjarige beleidsperiode. Het aanbieden van het IVP gaat gepaard met het voorleggen van een concept Uitvoeringsprogramma IVP 2023 – 2024. De gemeenteraad heeft daardoor concreet invloed op, maar ook inzicht in de wijze waarop de gemeente werkt aan veiligheid.

Centrale punt is en blijft het realiseren van een brede aanpak; zacht en preventief waar het kan, duidelijk en repressief waar het moet. De gemeente realiseert zich dat het niet langer alleen draait om interpersoonlijk contact gaat in de fysieke wereld, maar des te meer om (on)veiligheid in het digitale domein.

Mensenhandel
De gemeente is medeverantwoordelijk om de misstand van mensenhandel te helpen voorkomen en om hulp en opvang te bieden aan de slachtoffers. Gemeenten moeten op basis van het Rijksprogramma ‘Samen tegen Mensenhandel’ een duidelijke en geborgde aanpak voor mensenhandel ontwikkelingen. De gemeente implementeert per 2023 de ontwikkelde aanpak.

Digitaal Opkopersregister (DOR) & Digitaal opkopersloket (DOL)
De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat gemeenten verplicht om het DOR en DOL te implementeren en beschikbaar te stellen voor alle opkopers en handelaren. Gevolg is dat het kopen, bezitten of verkopen van gestolen goederen moeilijker is, waardoor het minder aantrekkelijk is voor criminelen om deze misdrijven te plegen. De gemeente gaat over tot een stapsgewijze en duidelijke implementatie van het DOR en DOL, waarbij de desbetreffende ondernemers voorzien worden van heldere informatie.

Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH)
Het taakveld Omgevingstoezicht formuleert in 2023 een nieuw vierjarig ‘Beleidsplan VTH 2024 – 2027’. Dit stond gepland voor 2022, maar is door toedoen van COVID-19 en het uitstellen van de Omgevingswet verplaatst. Het huidige Beleidsplan VTH 2019-2022 wordt met 1 jaar verlengd zodat ook in 2023 onder het huidige beleid kan worden doorgewerkt. Het beleidsplan geeft inzicht in onze beleidsmatige visie en doelstellingen voor de middellange termijn. Hierin zijn de nieuwe (werk)processen onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging meegenomen.

Daarnaast geeft de gemeente  in 2023 opvolging aan de vastgestelde beleidsnota ‘’Niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven’’ door handhavend op te treden met oog voor de menselijke maat. De handhavende activiteiten zijn gebaseerd op een gedegen voorbereiding, gemaakte (werk)afspraken met het Sociale Dorpsteam en de betrokken medewerkers. De gemeente communiceert tijdens de handhavingsprocessen op heldere en structurele wijze met de bewoners op recreatieterreinen.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

4.603

3,4 %

Baten

124

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56