Programma's

06. Sociale basis

Wat zijn de ontwikkelingen?

In dit programma staat het versterken van de sociale basis centraal  in het kader van de transformatie sociaal domein. De gemeente geeft uitvoering aan de nota “Samen leven, samen doen! Herijking beleidskeuzen sociaal domein". Samen met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties werkt de gemeente aan het versterken van de sociale structuur in de dorpen en zet de gemeente in op preventie.
De gemeente subsidieert daarvoor onder meer  maatschappelijke organisaties die activiteiten uitvoeren op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze dragen bij aan de gezondheid van inwoners, de leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen. Daarnaast faciliteert de gemeente de benodigde buiten- en binnensportaccommodaties.

Integrale aanpak
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een nieuwe specifieke uitkering (SPUK) aangekondigd  voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis. Bestaande regelingen, zoals de Brede Combinatieregeling en regeling voor het Sportakkoord
(programma 9) , vervallen en worden hierin opgenomen. Hiermee wil het Rijk meer samenhang tussen deze onderdelen faciliteren. Het ministerie van VWS verwacht deze regeling eind 2022 te presenteren. Voor de uitvoering van de nota Samen Leven, Samen Doen! maakt de gemeente gebruik van deze regeling.

Dorpsgericht Werken
De gemeente subsidieert  maatschappelijke organisaties en inwoners(groepen) die dorpsgerichte activiteiten uitvoeren. Deze activiteiten dragen bij aan de gezondheid van inwoners, de leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen en versterken de sociale basisstructuur.

Doelgroepenvervoer

Per 1 januari 2024 lopen de huidige contracten voor het sociaal-recreatief vervoer  en het aanvullend openbaar vervoer (Regiotaxi) van alle Utrechtse gemeenten en Provincie Utrecht af. Voor 1 januari 2024 moet het Wmo-vervoer opnieuw zijn aanbesteed en gegund. Hierbij wordt tevens bekeken om de inkoop van het sociaal recreatief Wmo-vervoer  te combineren met andere vormen van doelgroepenvervoer.

Integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP)

De gemeente werkt verder aan de uitvoering van het huidige IHP voor de scholen voor primair onderwijs De Dolfijn, De Ontdekkingsreis en de Nicholaas Daltonschool.
De structurele exploitatielasten van het vastgestelde IHP zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. Omdat in het IHP het streven naar externe financiering als uitgangspunt is genomen, zijn de investeringen niet opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma.
Daarnaast start de gemeente de voorbereiding voor een nieuwe IHP door het vaststellen van criteria voor prioriteitstelling en vervolgens werkt de gemeente het IHP uit.

Ontwikkelingen buiten het integraal onderwijshuisvestingsplan
Als onderdeel van het project DoeMaarnMee (DMM) is vervangende huisvesting voor De Ladder en De Meent gepland, samen met de huisvesting van kinderopvang.
De school op het AZC-terrein is toe aan vervanging. Hiervoor worden door het rijk middelen ter beschikking gesteld.

DoeMaar(n)Mee
De resultaten van het co-creatieproces werkt de gemeente uit.


Cultuur
De gemeente actualiseert de cultuurnota "Kunst van het Bloeien 2019 - 2022".

Sport
Brede regeling combinatiefuncties
De landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties loopt in 2022 af en wordt opgenomen in een nieuwe integrale specifieke uitkering (zie programma 6). De gemeente zet - onder de nieuwe regeling - buurtsportcoaches in om bewegen en een gezonde leefstijl te stimuleren. Als uitwerking van het lokale sportakkoord en de nota Samen Leven, Samen Doen! stimuleert de gemeente intensievere samenwerking tussen sport en het sociaal domein, met bijzondere aandacht voor het onderwijs en de samenwerking met de Sociale Dorpsteams.

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Sinds 9 mei 2022 biedt de gemeente Oekraïense vluchtelingen woonruimte in de gemeentelijke opvanglocatie Woonoord. Er is plek voor ongeveer 100 Oekraïners en de locatie is open tot 1 april 2023. Voor de periode daarna zoekt de gemeente als dat nodig is naar nieuwe huisvesting en/of opvanglocatie voor deze vluchtelingen.

Voor het onderwijs in een taalklas heeft de gemeente voor het schooljaar 2022-2023 tijdelijk onderwijshuisvesting beschikbaar gesteld. In 2023 bekijkt de gemeente of dit voor het schooljaar daarop ook nog noodzakelijk is.

Afhankelijk van hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt, vraagt dit van de gemeentelijke organisatie, maatschappelijke partners en de samenleving de nodige inzet. Dit heeft een effect op de mate waarin bestuurlijke ambities gerealiseerd kunnen gaan worden. 

Voor 2022 ontving de gemeente een bijdrage van het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen om de kosten hiervoor te dekken. Voor 2023 is nog niet duidelijk welke bijdrage de gemeente ontvangt en daarom is deze nog niet financieel verwerkt in deze begroting. De gemeente gaat ervan uit dat het Rijk vasthoudt aan het uitgangspunt dat gemeenten er als gevolg van de opvang van ontheemden niet slechter voor komen te staan dan daarvoor.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

19.045

14,2 %

Baten

2.713

2,0 %

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56