Paragrafen

Onderhoud Kapitaalgoederen

Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

Onze gemeente heeft een oppervlakte van 13.140 hectare, waarvan 12.949 hectare land en 191 hectare oppervlakte binnenwater. Het grootste deel van de gemeente is particulier grondbezit. Een klein gedeelte is in eigendom en/of beheer bij de gemeente. Het grootste deel hiervan is openbare ruimte.

Het beheer van de openbare ruimte van onze gemeente is ondergebracht in de volgende categorieën van kapitaalgoederen: - wegen - civieltechnische kunstwerken - openbare verlichting - openbaar groen - speelvoorzieningen - riolering en water - gebouwen - buitensportcomplexen - begraafplaatsen - kunstwerken (cultuur). Dit onderdeel gaat met name in op de onderhoudstoestand van bovenstaande producten en de daarvoor beschikbare middelen. Onderhoud en vervanging van deze kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie.

Aan al deze goederen wordt jaarlijks onderhoud verricht. Als er iets in de openbare ruimte vervangen moet worden, worden er middelen opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan (MIP). Vanwege meerdere bezuinigingen in de afgelopen jaren hanteert de gemeente momenteel een sober beheerniveau. Dat betekent dat er ook voor een sobere inrichting is gekozen, dat geldt vooral voor het openbaar groen in onze gemeente. Maar ons klimaat en inzichten veranderen en dat heeft consequenties voor de inrichting van de openbare ruimte. Klimaatadaptatie, duurzaamheid, natuurlijk opvangen van regenwater, diversiteit en hittebestrijding worden steeds belangrijker en vragen een grote verandering in hoe de openbare ruimte wordt ingericht. Projecten, bijvoorbeeld het vervangen van een riolering en wegdek, moeten integraal worden opgepakt zodat zoveel mogelijk maatregelen kunnen worden uitgevoerd tijdens een renovatie. Dit vraagt niet alleen om investeringsgelden maar zeker ook om extra onderhoudsbudget.  Op deze manier de openbare ruimte een rol geven zal vaak niet samen gaan met een sober inrichtings- en onderhoudsniveau. Na jaren van bezuinigingen zijn de huidige budgetten niet toereikend voor de opgaven die er liggen.

Kerngegevens gemeente Utrechtse Heuvelrug

Omschrijving

Aantal

Wegen (inclusief trottoirs en fietspaden) in m2

2.713.550

Civieltechnische kunstwerken

131

Lichtmasten

8.438

Verkeersregelinstallaties (verkeerslichten)

9

Verkeersborden

5.183

Straatnaamborden

2.135

Riolering in km

485

Bergbezinkvoorzieningen

9

Rioolpompen en -gemalen

717

Wateroppervlak in bebouwd gebied in m2

58.580

Buitensportcomplexen

10

Bos- en natuurterrein in ha

248

Openbaar groen in ha

220

Bomen (exclusief bossen en bosstroken)

45.900

Speeltoestellen

292

Speelplaatsen

90

Begraafplaatsen

9

Culturele kunstwerken

38

Scholen

34

Overige gebouwen

75

Kwaliteitsprofielen, bijgesteld na de discussie n.a.v. de beheerplannen

Gebied

A+

A

B

C

D

Ambitieprofiel

Centra

x

Onverzorgd

Parels

x

Onverzorgd

Woonwijken

x

Onverzorgd

Bedrijventerreinen

x

Onverzorgd

Hoofdinfrastructuur

x

Onverzorgd

Parken

x

Onverzorgd

Landelijk gebied

x

Onverzorgd

Begraafplaatsen

x

x

Goed/sober

Sportterreinen

x

Onverzorgd

Bossen en natuurterreinen

x

Onverzorgd

De kwaliteitsniveaus zijn gebaseerd op het landelijke systeem van de CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Wegenbouw). In 2020 zijn nieuwe beheerplannen met de daarvoor benodigde middelen goedgekeurd door de Raad. Deze plannen gelden vanaf 2021. In bovenstaande tabel zijn de onderhoudsniveau's opgenomen die nu van toepassing zijn. Er zijn vijf niveaus:

  • Niveau A+: Nieuwe aanleg. Dit niveau wordt praktisch niet gebruikt voor het bepalen van onderhoudskwaliteit.
  • Niveau A: Hoogwaardig. Meer dan de functie vereist. De openbare ruimte ligt er goed bij.
  • Niveau B: Functioneel, sober en doelmatig. De openbare ruimte ziet er redelijk uit, maar er is regelmatig wat op aan te merken.
  • Niveau C: Onrustig beeld met enig discomfort of hinder. Schade en vervuiling zijn zichtbaar aanwezig. Over het algemeen functioneert de ruimte nog wel. Er treden echter incidenteel onveilige situaties op.
  • Niveau D: een slecht beeld met vervuiling. Er is sprake van kapitaalvernietiging en onveilige situaties. Er zijn veel claims die vaak worden toegewezen.
Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56