Financiële begroting

Structureel Saldo

Berekening structureel saldo

Voor het berekenen van het structurele saldo moeten de totale lasten en baten inclusief reservemutaties gecorrigeerd worden voor incidentele effecten. Dit geeft het volgende beeld:

(bedragen x € 1.000)

Presentatie van het structureel saldo

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

2.779

5.024

3.947

-1.976

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-770

-1.863

-87

-70

Saldo na bestemming

2.009

3.160

3.860

-2.045

Waarvan incidentele baten en lasten

634

489

485

239

Structureel saldo

2.643

3.649

4.345

-1.806

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er alleen in 2022 sprake is van materieel evenwicht, oftewel van een positief saldo. Dit houdt in dat binnen de begroting 2022 structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten maar dat dit deze middelen onvoldoende aanwezig zijn binnen de meerjarenraming 2023-2025.

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56