Bijlagen

Uitgangspunten begroting

Algemeen

Uitgangspunt is reëel begroten (volledig, realistisch en haalbaar).

Structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

Voor de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is in de begroting 2023 uitgegaan van de meicirculaire 2022.

De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen.

Bedragen voorzien van een plusteken (+) zijn voordelen (V), bedragen voorzien van een minteken (-) zijn
nadelen (N).

Omslagrente: 1)

grondexploitaties

1,56%

overige investeringen

1,50%

Stelpost onvoorzien (bedrag per inwoner)

€ 2,50

Aantal inwoners op 1 januari 2022 2)

49.981

Loonontwikkeling

Salarissen o.b.v. de verwachte loonvoet sector overheid CPB

3,60%

Sociale lasten o.b.v. gemiddelde stijging afgelopen jaar

0,60%

Inflatiecorrectie op basis van HICP 2022 3)

7,26%

Met uitzondering van:

Jeugdwet, Wmo en Huishoudelijke
hulp 4)

5,30%

Subsidies met hoge looncomponent 5)

5,43%

Leerlingenvervoer 6)

3,50%

Sociale dorpsteams 7)

4,50%

Contractafspraken sportaccommodaties 8)

6,20%

Budgetaanpassingen/Inflatiecorrectie

De onderstaande aanpassingen betreffen basisaanpassingen. Daarboven op kunnen nog aanpassingen komen naar aanleiding van bezuinigingen of (leges-)tarieven die als kader een kostendekkendheidsgraad van 100% hebben.

Onroerende Zaak Belastingen

7,26%

Toeristenbelasting

7,26%

Forensenbelasting

7,26%

Hondenbelasting

7,26%

Marktgelden 9)

7,26%

Begraafrechten 9)

7,26%

Leges 9)

7,26%

Rente kortlopende leningen

0,00%

Rente nieuw aan te trekken langlopende leningen

2,12%

Rioolrecht 9)

100% kostendekkendheid

(inclusief spaarvoorziening 3%)

Afvalstoffenheffing 9)

100% kostendekkendheid

1)

Omslagrente 2023 berekend bij het opstellen van de begroting.

2)

CBS-opgave van het aantal inwoners op 1 januari 2022.

3)

We hanteren de HICP met als peildatum 1-2-2022.
De HICP is de geharmoniseerde index voor consumentenprijzen. Deze vertegenwoordigt een voor de Eurozone representatief “mandje” van goederen en diensten. zie http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/hicp-inflatie-nederland-2022.aspx

4)

Op de budgetten Jeugdwet, Wmo en huishoudelijke hulp wordt op basis van regionale afspraken de
OVA-index toegepast. Ook wonen, rollen en vervoer krijgen deze index.

5)

Voor een aantal grote subsidies hanteren we het gemiddelde van de HICP en de loonontwikkelingen.
Dit betreft o.a: de bibliotheek, onderwijsachterstanden beleid (OAB) en bosbad Leersum.

6)

Voor leerlingenvervoer wordt geïndexeerd op basis van regionale afspraken (NEA-index).

7)

Voor de bijdragen aan de Stichting sociale dorpsteams geldt de index CAO - sociaal werk.

8)

In een aantal contracten met exploitanten van sportaccommodaties is de CPI (2015=100), maand augustus opgenomen. Bij het opstellen van de kadernota is 'maand februari' het meest recente cijfer.
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83131NED

9)

Uitgangspunt voor de tarieven is 100% kostendekkendheid. Voor een aantal specifieke tarieven is hier
bewust van afgeweken.

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56