Programma's

04. Omgevingskwaliteit

Wat zijn de ontwikkelingen?

Invoering Omgevingswet
Op 1 januari 2023 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Wel wil de Eerste Kamer nog een aantal randvoorwaarden ingevuld zien. Mocht toch weer tot uitstel worden overgegaan dan brengt dit onzekerheid, motivatieproblemen en verder stijgende kosten met zich mee.

Eind 2022 wordt de omgevingsvisie aan uw raad voorgelegd. In 2023 werkt de gemeente onder andere verder aan continu verbeteren van de omgevingswetprocessen, het uitbreiden van toepasbare regels en het werken met omgevingsprogramma’s. Daarnaast gaat de gemeente verder met het opbouwen van één omgevingsplan en één verordening fysieke leefomgeving die 1 januari 2030 gereed moet zijn. Met de komst van de Omgevingswet worden de bodemtaken gedecentraliseerd naar de gemeente. Om goed voorbereid te zijn om de komst van de Omgevingswet worden medewerkers verder opgeleid en getraind.

Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking.  De invoering van de Wkb leidt tot fors meer structurele kosten en een derving aan legesinkomsten.

Omdat we nog niet precies weten wat er op ons afkomt, is nog onduidelijk wat het structurele budget per jaar moet zijn om de Omgevingswet goed en verantwoord te kunnen uitvoeren. Het risico is opgenomen in de financiële risicoparagraaf.

Wonen
Wonen is en blijft een belangrijk onderwerp op landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Met het aanstellen van een minister voor volkshuisvesting & ruimtelijke ordening is de aandacht voor wonen versterkt. Gezien de landelijke ambities is het meer nog dan in eerdere jaren belangrijk om vast te stellen welke groei, in welk tempo wenselijk is voor onze gemeente om de vitaliteit en leefbaarhied van onze dorpen te behouden. De gemeente heeft de zorg dat er voldoende goede en betaalbare woningen beschikbaar zijn. Voor de invulling van de taak wordt niet enkel gekeken naar nieuwbouw maar worden ook mogelijkheden zoals woningsplitsing en transformatie in de bestaande voorraad meegenomen.

In 2023 stelt de gemeente een nieuwe Woonvisie vast. In de Woonvisie staat het instrumentarium en beleid op het gebied van wonen voor de komende vier jaar. Wonen is een belangrijk sturingsmechanisme bij het in standhouden van de vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen.  

Wonen speelt tevens een belangrijke rol in de vitaliteit van mensen. Een belangrijk onderdeel van de nieuw op te stellen Woonvisie betreft het onderdeel zorg en welzijn.

De gemeente gaat in 2023 de lijnen doorzetten waar wonen in 2022 al mee begonnen is. Deze lijnen zijn het opstellen en vaststellen van de woonvisie en het opstellen en vaststellen van een nieuwe regionale huisvestingsverordening en bijbehorende lokale beleidsregels. In 2023 gaan we een evaluatie uitvoeren van de Doelgroepenverordening en de Nota instrumenten regie sociale- en middensegment woningen. Verder gaan we in 2023 aan de slag met onderwerpen die naar voren komen in het uitvoeringsprogramma.

Mariniersterrein Doorn
Er wordt uitvoering gegeven aan de aanvullende overeenkomst over het vertrek en de herbestemming van de marinierskazerne Van Braam Houckgeest. Dit doet de gemeente samen met de provincie Utrecht en Rijksvastgoedbedrijf. Het doel is om tot een definitief ontwikkelingskader te komen. De verhuizing van de marinierskazerne is naar achter geschoven (2028) ten opzichte van eerdere planningen. Daarom worden er in de komende jaren nog geen grote kosten verwacht.

Huisvesting Politie Landelijke Eenheid
De Politie heeft een principeverzoek ingediend voor uitbreiding van de vestiging in Driebergen. Hiervoor wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Cultuurhistorische waardenkaart
Wij leggen de cultuurhistorische waardenkaart aan uw raad voor. Dit is een digitale kaart met daarop cultuurhistorisch waardevolle objecten in onze gemeente, voorzien van beleidsregels. Een actuele digitale cultuurhistorische waardenkaart is een belangrijke bouwsteen voor het Omgevingsplan. Na vaststelling door uw raad kan de kaart straks onderdeel uitmaken van het omgevingsplan. Zo wordt voldaan aan het vereiste van de Omgevingswet dat in het omgevingsplan rekening wordt gehouden met het belang van het behoud van cultureel erfgoed.

Monumenten en duurzaamheid
Wij hebben bekeken hoe we monumenten op een passende manier kunnen verduurzamen. Doel was het energieverbruik te verlagen en tegelijk het comfort te verhogen. Wij hebben de oplossingen voor verduurzaming verwerkt in een brochure. De volgende stap is om de diverse oplossingen meer tastbaar te maken. Dit doen we door de verschillende mogelijkheden op te nemen in een voor inwoners toegankelijke internet portalen. Naar aanleiding van de motie "zon op daken" gaat de gemeente specifieker beleid uit werken, zodat bewoners meer duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden voor zonnepanel op daken in het beschermde gezicht.  

Natuur en Landschap
De gemeente werkt continu aan de bescherming en verbetering van natuur, bos en cultuurhistorisch landschap ook in regionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden. De opgaven en ambities voor behoud, versterken en vergroten van natuur en landschap zijn groot en vragen structureel om extra capaciteit en middelen. In het uitvoeringsprogramma worden de benodigde capaciteit en middelen verder uitgewerkt.

Groen gaan we doen
De gemeente werkt aan de verbetering van groen, blauw [1] en landschap, zowel kwalitatief en kwantitatief. Groen wordt integraal meegenomen bij ontwikkelingen. Daarnaast worden initiatieven van bewoners en anderen, zoals GoedVolk, Meerbomennu en Groen aan de buurt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Stikstof en agrarisch
Bij de uitvoering van provinciaal- en rijksbeleid ondersteunt de gemeente onze agrariërs. Hiervoor sluit de gemeente aan bij de provinciale gebiedstafel stikstof. Regelmatig voert de gemeente gesprekken met (vertegenwoordigers van) onze agrariërs over de ontwikkelingen. Conform onze Omgevingsvisie worden onze agrariërs gestimuleerd om te schakelen naar een natuur-inclusievere manier van ondernemen.

Biodiversiteit
Biodiversiteit loopt als een rode draad door al onze opgaven, zowel op het gebied van landschap en natuur als op andere thema’s. Inwoners die aan de slag gaan met het verhogen van de biodiversiteit worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit geldt ook voor het herstel van kleine landschapselementen, onder andere door drempels bij vergunningaanvraag weg te nemen.

U10
In de netwerksamenwerking U10 wordt gewerkt aan de programmering en gebiedsgerichte uitvoering van het Integraal ruimtelijk programma (IRP). In U10 bewaken we de regionale integraliteit tussen de verschillende opgaven.  Met gebiedsuitwerkingen wordt gezorgd dat groen en landschap prominent op de regionale agenda blijven staan. Ambtelijk en bestuurlijk is de gemeente nauw betrokken bij de bestuurstafel Groen en Landschap.

Groen Groeit Mee
In Groen Groeit Mee  (GGM) wordt op provinciaal niveau samengewerkt met omliggende regio’s, waterschappen en provincie om de groene opgaven gelijk op te laten gaan met verstedelijking en mobiliteit. De groene opgaven en ambities uit het IRP worden door U10 in GGM ingebracht.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is één van de 21 bijzondere natuurgebieden die in Nederland zijn aangewezen als Nationaal Park. De gemeente werkt in dit samenwerkingsverband aan bijvoorbeeld de Blauwe Agenda en Heuvelrug Tuinen. Zonering van recreatie en natuur en duurzame recreatie zijn voor onze gemeente belangrijke onderwerpen die we in Nationaal Park verband aanpakken.

Stuurgroep Kromme Rijn
De stuurgroep Kromme Rijn zet zich in om het kleinschalig agrarisch landschap in het Langbroekerweteringgebied te behouden en versterken. In 2023 wordt er gewerkt aan de actualisatie van het Landschapsontwikkelingsplan.

[1]  Waar we groen noemen bedoelen we ook blauw. Groen en blauw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

3.447

2,6 %

Baten

34

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56