Financiële begroting

Baten en lasten per taakveld

Eén van de doelstellingen van de vernieuwing BBV is om de vergelijkbaarheid te vergroten tussen de gemeenten. Dit wordt onder meer gedaan door de financiële inrichting van gemeenten meer te uniformeren. Daarnaast zijn de beleidsonderwerpen (taakvelden) meer gestandaardiseerd. Vanaf 2017 wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een overzicht opgenomen van de taakvelden die in totaal aansluiten bij de programma’s. De taakvelden zijn onderverdeeld naar verschillende kosten- en opbrengstensoorten. De definities van de kosten- en opbrengstensoorten zijn te raadplegen via www.vraagbaakiv3gemeenten.nl

Bedragen x (€ 1.000)

Nr

Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0-1.2

Bestuur

2.304

0

2.215

0

2.209

0

2.209

0

2.242

0-10.

Mutaties reserves

1.004

5.211

92

862

67

1.930

67

154

84

154

0-11.

Result. vd rekening van baten en lasten

4.650

0

2.009

0

3.160

0

3.860

0

-2.045

0-2.2

Burgerzaken

619

2.246

605

2.134

801

2.185

801

2.185

801

2.184

0-3.2

Beheer overige gebouwen en gronden

176

972

185

1.240

185

1.399

185

1.399

185

1.399

0-4.2

Overhead

620

16.056

664

17.366

664

17.116

664

17.115

664

16.848

0-5.2

Treasury

523

98

266

-61

266

-97

217

-234

214

-290

0-61.

OZB woningen

9.724

10.430

0

10.430

0

10.430

0

10.430

0

0-62.

OZB niet-woningen

2.918

3.130

0

3.130

0

3.130

0

3.130

0

0-64.

Belastingen overig

377

784

404

723

404

716

404

752

404

767

0-7.2

Alg. uitkering en overige uitkeringen GF

76.462

78.373

0

79.340

0

79.233

0

73.790

0

0-8.2

Overige baten en lasten

149

0

1.562

0

1.562

0

1.512

0

2.020

1-1.2

Crisisbeheersing en brandweer

1

3.615

1

3.721

1

3.807

1

3.804

1

3.798

1-2.2

Openbare orde en veiligheid

115

1.120

124

1.182

124

1.172

124

1.163

124

1.157

2-1.2

Verkeer en vervoer

398

5.549

497

5.763

497

6.361

497

6.472

497

6.546

2-2.2

Parkeren

18

19

0

19

0

19

0

19

0

2-5.2

Openbaar vervoer

238

0

236

0

234

0

233

0

233

3-1.2

Economische ontwikkeling

193

0

203

0

200

0

200

0

200

3-3.2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

210

212

215

210

215

210

215

210

215

210

3-4.2

Economische promotie

1.496

40

1.687

42

1.687

42

1.687

42

1.687

42

4-1.2

Openbaar basisonderwijs

146

0

155

0

155

0

155

0

155

4-2.2

Onderwijshuisvesting

37

3.057

37

3.300

37

3.246

37

3.451

37

3.813

4-3.2

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

839

1.998

833

2.098

439

1.686

439

1.686

439

1.686

5-1.2

Sportbeleid en activering

158

602

0

447

0

398

0

392

0

392

5-2.2

Sportaccommodaties

918

3.366

953

3.596

953

3.610

953

3.664

953

3.655

5-3.2

Cult.presentatie, -productie en -partic.

66

523

71

484

71

476

71

475

71

474

5-4.2

Musea

5

294

5

323

5

349

5

361

5

364

5-5.2

Cultureel erfgoed

306

0

327

0

323

0

322

0

321

5-6.2

Media

32

1.093

34

1.067

34

1.058

34

1.058

34

1.058

5-7.2

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.021

4.951

22

3.959

22

3.794

22

3.822

22

3.847

6-1.2

Samenkracht en burgerparticipatie

564

4.278

774

4.504

800

4.515

800

4.508

800

4.508

6-2.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

100

4.603

259

5.421

259

5.386

259

5.386

259

5.386

6-3.2

Inkomensregelingen

12.016

17.350

10.863

16.178

11.123

16.495

11.698

16.872

12.194

17.224

6-4.2

WSW en beschut werk

1.481

0

1.402

0

1.363

0

1.301

0

1.250

6-5.2

Arbeidsparticipatie

651

0

696

0

702

0

718

0

718

6-6.2

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.507

0

1.548

0

1.550

0

1.550

0

1.550

6-71A

Huishoudelijke hulp (WMO)

230

2.598

310

2.886

310

2.885

310

2.886

310

2.886

6-71B

Begeleiding (WMO)

4.219

0

4.441

0

4.400

0

4.400

0

4.401

6-71C

Dagbesteding (WMO)

1.240

0

1.330

0

1.330

0

1.330

0

1.330

6-71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

77

0

82

0

78

0

78

0

78

6-72.

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

0

0

0

6-72A

Jeugdhulp begeleiding

3.512

0

4.098

0

4.098

0

4.098

0

4.098

6-72C

Jeugdhulp dagbesteding

174

0

102

0

102

0

102

0

102

6-72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

158

0

913

0

913

0

913

0

913

6-73C

Jeugdhulp met verblijf overig

1.234

0

3.125

0

2.956

0

2.279

0

2.279

6-74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij

2.473

0

2.911

0

2.911

0

2.911

0

2.911

6-74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

3.135

0

1.770

0

1.770

0

1.770

0

1.770

6-82.

Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

0

0

0

6-82A

Jeugdbescherming

1.397

0

1.210

0

1.210

0

1.210

0

1.210

7-1.2

Volksgezondheid

10

2.086

10

2.129

10

2.126

10

2.126

10

2.126

7-2.2

Riolering

7.612

5.562

8.129

6.181

8.645

6.697

9.196

7.248

9.569

7.621

7-3.2

Afval

7.286

5.458

7.464

5.584

7.565

5.687

7.595

5.715

7.562

5.682

7-4.2

Milieubeheer

433

2.549

176

2.233

176

2.260

176

2.260

176

2.260

7-5.2

Begraafplaatsen en crematoria

959

789

1.071

860

1.071

847

1.071

846

1.071

845

8-1.2

Ruimtelijke ordening

485

2.507

413

2.213

413

2.117

413

1.956

413

1.956

8-2.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen

10.474

7.821

6.976

6.523

2.803

1.282

1.399

1.656

3.645

3.902

8-3.2

Wonen en bouwen

1.560

2.834

1.442

3.029

1.442

3.022

1.442

3.022

1.442

3.022

Eindtotaal

139.466

139.466

136.533

136.533

134.008

134.008

133.604

133.604

131.258

131.258

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56