Financiële begroting

Geprognosticeerde Balans

Conform de BBV-voorschriften presenteren we een geprognosticeerde balans.

Bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

2.026

2.013

1.831

1.688

1.556

1.423

Materiële vaste activa

145.767

157.262

166.303

169.963

170.514

170.392

Financiële vaste activa

2.982

2.907

2.903

2.899

1.571

1.571

Totaal vaste activa

150.775

162.182

171.038

174.550

173.640

173.386

Vlottende activa

Voorraden

6.598

4.454

264

2.056

3.455

13

Uitzettingen

16.913

11.913

11.913

11.913

11.913

11.913

Liquide middelen

1.181

0

0

0

0

0

Overlopende activa

3.756

3.756

3.756

3.756

3.756

3.756

Totaal vlottende activa

28.448

20.123

15.933

17.725

19.124

15.682

Totaal activa

179.222

182.305

186.970

192.275

192.764

189.068

Passiva

Vaste passiva

Reserves

10.856

20.598

26.018

29.890

33.137

37.067

Resultaat boekjaar

5.535

4.650

2.009

3.161

3.860

-2.045

Voorzieningen

12.388

12.266

11.846

11.288

10.540

9.847

Vaste schuld

133.924

125.419

118.551

119.794

117.026

115.696

Totaal vaste passiva

162.703

162.933

158.424

164.132

164.564

160.565

Vlottende passiva

Vlottende schuld

6.692

9.544

18.718

18.315

18.372

18.675

Overlopende passiva

9.828

9.828

9.828

9.828

9.828

9.828

Totaal vlottende passiva

16.520

19.372

28.546

28.143

28.200

28.503

Totaal passiva

179.222

182.305

186.970

192.275

192.764

189.068

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56